پل ارتباطی بین ایران و جمهوری نخجوان-شهرستان پلدشت-آذربایجان غربی

رودارس-پلدشت

 

 

 

 

رودارس-پلدشت

 

 

 

 

رودارس-پلدشت

 

 

 

رود ارس به طرف جلفا- آذربایجان شرقی

رودارس-پلدشت

 

 

 

 جمهوری نخجوان

رودارس-پلدشت

 

 

 

 

 

رودارس-پلدشت