بیچاره درخت انجیرمون از این همه انجیری که آورده بود تقریبا ده بیست تاش رسید چون امسال هوا درست حسابی گرم نشدافسوس