در راستای پست قبلی،این نظرو آقا محسن گذاشتن:

دخترسرزمینم مثل زهرای مرضیه پاکی خود را حفظ کن!
مانند او باش تا مردی مثل مولا علی انتخابت کند!

دخترسرزمینم مانند زهرای اطهر در مقابل ظلم بایست و بر سرش فریاد بزن!اگر محکوم به مرگ هم شدی جاوید خواهی بود!بایست و فریاد بزن برای خدا!نه برای دلت!

دختر سرزمینم خودکشی کار بزدلان و ترسوهاست! اگر دم از زهرای اطهر میزنی پس شجاع باش!ظلم را بکش نه خودت را!!!

راستی دختر سرزمینم هرچند اندک هستند ولی مردان علی خصلت هم پیدا میشوند،زنان زهراخصلت هم کم اند ولی هستند!!!