هیس دخترها فریاد نمی زنند...

اگه فریاد بزنند محکوم به اعدام می شوند

اگه فریاد نزنند محکوم به خودکشی می شوند

 

دختر سرزمینم،نرهای این سرزمین مردانگی را فراموش کرده اند

دختر سرزمینم، نر بودن را نگذار به حساب مرد بودن

دختر سرزمینم ،نرهای این سرزمین رسم عروسک داری را بلد نشدند

دختر سرزمینم، تو و من می دانیم تمام عروسک هایمان با ارزش و لطیف هستند ،چه تازه،چه کهنه،چه پاک و تمیز،چه چرک و ناپاک و کثیف...

نرهای این سرزمین تفکرشان از عروسک فقط بازی کردن با آن و نشان دادن آن به همدیگر است،چه پاک چه ناپاک...

دختر سرزمینم ،نرهای این سرزمین فراموش کرده اند که یک روزی تاوان کارهایشان را از طریق زنان زندگیشان می دهند...

دختر سرزمینم کاش فریاد می زدی و محکوم به اعدام می شدی تا اینکه فریاد نزنی و محکوم به خودکشی بشی

دختر سرزمینم، به وقت قیامت تمام کسانی را که تو را محکوم به خودکشی کرده اند،نگذر و نبخش

دختر سرزمینم، بدان دل زهرا(س)از تمام مردمانی که تورا محکوم به خودکشی کردند شکست

دختر سرزمینم، برایت در این ماه عزیز به حق حسین(ع)،به حق زهرا(س)،به حق زینب(س)، ما تمام دختران سرزمینت دعا می کنیم

بمیرم برایت دختر سرزمینم...

 

دختر سرزمینم، پس تو فریادت را بزن چون در هر صورت محکوم به مرگی...