تصویرت در شبکه اجتماعی با چادر و روسری !

 

لبخندی ملیح و نگاهی که سراسر ناز است !

 

پیش چشمـ هزاران نامحرمـ لایک میخورد و تـــو نوشتـه ای :

 

افتخــار میکنمـ که محجبــه امـ !

 

اگر اینگونه میخواهی مبلغ حجاب در فضای مجازی باشی بدان که:

 

دلبری کردن "تـــو"ی چادری دل میزند از چــــادر !

 

soiebandegi.persianblog.ir