احتیاجی نیست من چیزی بگم خودتون نتیجه هارو میدونین


 

تیری یکه

داغلاری سوکر

شوت میزنه

گل میزنه

بح میزنه

نمنه؟

تیختــــــــــــــــــــــــوی

نمنه؟

تیختــــــــــــــــــــــــوی