عبادت به زیادی نماز و روزه نیست،بلکه اندشیدن در امر پروردگار متعال است.امام رضا(ع)