قدیما غذای دانشجویی سوسیس و تخم مرغ بود الان...!!!!!!!!!!!!!

دانشجو هم دانشجوهای قدیمنیشخند