این عکس عمومه سال 64 شهید شدن

من ندیدمش ولی خیلی ازش تعریف میکنن(می بنین چقدر زیبا هستن؟).خیلی بهشون تعلق خاطر دارم.چند وقت پیش هم خوابشونو دیدم اومده بودن این دنیا،خیلی خوشحال بودن گفتن زود باید برم اونجا از اینجا خیلی بهتره به خاطر شما اومدم باید برمگریهگریه

مرده مپندارید کسانی را که در راه خدا کشته می شوند،بلکه زنده اند ونزد پروردگار خود روزی می برند.(آل عمران169)

 پی نوشت:میدونم ربطی به پستهای دیگم نداره ولی به خودم که ربط داره،به دل خودم.ناراحتساکت

 

 

عمو یوسف