یکی از روستاهای نخجوان

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

پارک کوهستانی جلفا کنار رود ارس

جلفا

 

 

جلفا

 

 

جلفا

 

 

 

 

 

پل ارتباطی ایران و نخجوان-جلفا-آذربایجان شرقی

جلفا